بی اعتمادی و روش های رفع کردن آن

به گزارش مجله فضای وب، ﮔﺮاﻧﻴﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻳﻚﭘﺎرﭼﻪ و ﻳﻚدﺳﺖ، اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ .

ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﺑﺪون اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد. اﻋﺘﻤﺎد در ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻴﻢ ﺳﺎزی ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ و ﭘﺸﺖ ﮔﺮﻣﻲ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ از ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﮔﺮوه ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺪن دور و اطراف و ﺣﺎﻟﺖ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻻزﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻛﺮدن ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. در ادامه با خبرنگاران همراه باشید.

بی اعتمادی و روش های رفع کردن آن

ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻓﺖ ﭼﻨﺪ راﻫﻜﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد را ﻳﻚ ﺷب ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و اﻳﺠﺎد آن ﻣﺤﺘﺎج ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﮔﺬر زﻣﺎن اﺳﺖ.

  1. ﻣﺸﻖ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﺨﺼﻲ: ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن از ﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺧﻮد و ﭘﺮﺳﻴﺪن از زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪان وارد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮﻳﻢ.
  2. ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻴﻤﻲ: در اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﺼﺎﺋﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ دﺧﻴﻞ اﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ.
  3. ﭘﺴﻨﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ: ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺴﻨﺪﻫﺎ و ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ. اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮن ﺳﻨﺦﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ از ﻗﻀﺎوت ﻣﻲﭘﺮﻫﻴﺰﻳﻢ و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ نمی دانیم.
  4. ﺑﺎزﺧﻮرد 360 درﺟﻪای: در اﻳﻦ روش ﺑﺪون درﮔﻴﺮ ﺷﺪن در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺎداش ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ. به اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪون وارد ﻛﺮدن آﺳﻴﺐ، ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورﻳﻢ.
  5. ﻣﺸﻖﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﻲ: ﻣﺸﻖﻫﺎی ﺗﻴﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻜﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﻮار و ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﻛﺎر روزاﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮ :ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎر رﻫﺒﺮ ﺑﺮای اﻋﺘﻤﺎدزاﻳﻲ، ﻧﺸﺎن دادن آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی اﺳﺖ. ﺑﺎ درﺧﻄﺮ ﻗﺮار دادن آﺑﺮوی ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی واﻗﻌﻲ و اﺻﻴﻞ و ﻓﺎرغ از رﻳﺎﻛﺎری ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی ﻋﻴﺐ و ﻋﺎر ﻧﻴﺴﺖ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻓﺖ دوم :ﻫﺮ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺧﻮرد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد. ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن از ﻋﺪم تنبیه، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻦ آﻧﭽﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی زﻳﺎنﺑﺎر و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد را درﮔﻴﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﺮﺷﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

منبع: الی گشت
انتشار: 25 فروردین 1401 بروزرسانی: 25 فروردین 1401 گردآورنده: spaceweb.ir شناسه مطلب: 1997

به "بی اعتمادی و روش های رفع کردن آن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بی اعتمادی و روش های رفع کردن آن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید